Algemene voorwaarden

Header Line

Disclaimer
Vliegenwering is een onderdeel van Ralinja.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Ralinja.

Wij doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website juist is. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor schrijffouten (of de elektronische variant daarvan) en behouden ons het recht voor om dergelijke onjuistheden te corrigeren en bestellingen te weigeren die op basis van dergelijke foutieve informatie zijn geplaatst. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijs-, model- en specificatiewijzigingen voorbehouden.

Recht van retour
Wanneer u niet tevreden bent over ons product, kunt u dit binnen 7 dagen na levering naar ons terugsturen. Dit heet ‘recht van retour’, waarbij u als consument binnen 7 dagen na ontvangst uw aankoop ongedaan kunt maken, wanneer deze toch niet aan uw verwachting blijkt te voldoen. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor uw rekening, evenals eventuele kosten voor fotobewerking. Het product moet in originele verpakking geretourneerd worden, verpakking en materialen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. Neem, wanneer u gebruik wilt maken van het recht van retour, eerst contact met ons op om verwarring over uw retourzending te voorkomen. Het recht van retour geldt niet voor maatwerk gordijnen die speciaal voor u op bestelling kant en klaar zijn gemaakt.

LET OP: Ongefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen. Stuur het pakket dus altijd gefrankeerd en in de originele verpakking retour! Voorzie uw retourzending altijd van uw naam en de originele factuur! Zonder de originele factuur zal uw retourzending niet worden geaccepteerd.

Het aankoopbedrag zal, indien reeds voldaan, binnen 30 dagen worden teruggestort op uw rekening.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Vliegenwering gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomst niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Vliegenwering opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3 Prijs
a) De prijzen van alle producten en werkzaamheden zijn vermeld in Euro’s, inclusief 21% BTW, exclusief verzend- en behandelingskosten, tenzij anders is vermeld.
b) De prijzen van goederen en werkzaamheden zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4 Levering
a) De door Vliegenwering opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
b) Wij verzenden met PostNL en/of per koerier/transporteur.
c) Verzenden geschiedt tegen eigen risico van de koper.

Artikel 5 Reclames en aansprakelijkheid
a) De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Vliegenwering daarvan binnen 8 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaardt.
b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Vliegenwering de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 6 Betaling
a) Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf te betalen.
b) Vliegenwering heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen van 2% per maand.
c) Indien Vliegenwering, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd.
d) Indien Vliegenwering haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de vordering van Vliegenwering.
e) Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.
f) Voor iedere bestelling, tenzij anders overeengekomen, zullen kosten voor verpakking en verzending in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De door Vliegenwering geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Vliegenwering volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Vliegenwering geleverde producten worden door de koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Vliegenwering garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9 Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Vliegenwering, dan wel tussen Vliegenwering en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Vliegenwering, is Vliegenwering niet aansprakelijk.

Artikel 10 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Vliegenwering in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de koper dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en zonder dat Vliegenwering gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door Vliegenwering gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Vliegenwering deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12
Op overeenkomsten gesloten tussen Vliegenwering en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13
De op onze website vermeldde informatie en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van juistheid en verkregen via de websites en publicaties van de betreffende fabrikant/leverancier. De actueel te leveren artikelen kunnen verschillen van de afgebeelde en/of gepubliceerde artikelen. Hieraan kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en dit is nimmer reden voor terugname, omruil of restitutie.

Artikel 14
Vliegenwering hanteert de garantievoorwaarden van haar leverciers c.q. de producenten van de door haar geleverde producten. Geen garantie op verkleuringen van de kleuren rood, lila, turquoise en lime en het type Woodlook. Garantiezaken worden altijd beoordeeld door Vliegenwering.

Een decoratief gordijn voor elke deur